De edities 2015-2016 van de compendia zijn te verkrijgen in het kader van een abonnement of separaat in de e-shop van WOLTERS KLUWER waar u alle gegevens vindt en de inhoudsopgave kunt raadplegen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Arbeidsrecht te bestellen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht te bestellen.

  Le Compendium Social - Droit du travail existe également en
version française. Cliquez ici pour plus d'informations.

Onderstaande tekst uit het Sociaal Compendium sluit aan bij nr. 39 - 2016 van SoCompact, het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de actualia van het sociaal recht spits duidt.

disclaimer

 

Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus - Einde van de arbeidsovereenkomst - Arbeidsrechtelijke wijzen van beëindiging - Ontslag wegens dringende reden - Bestanddelen en vormvereisten voor het ontslag wegens dringende reden - Termijn voor het ontslag - Verschillende tekortkomingen4191 Aanhoudende tekortkoming

Men kan zich afvragen wanneer de termijn voor het ontslag wegens dringende reden ingaat bij een voortdurende tekortkoming van de werknemer, bv. een langdurige ongewettigde afwezigheid.

 

Het is niet aan de rechter te bepalen wanneer een gedraging een dringende reden vormt, de beoordeling komt in de eerste plaats toe aan de werkgever (zie nr. 4167; zie, m.b.t. een ziekenhuisarts: Cass. 14 september 2009, C.08.0547.F, Arr.Cass. 2009, 2026). Het is dan ook een vergissing te stellen dat het ogenblik waarop de handeling een dringende reden wordt, objectief kan vastgesteld worden, los van de mening van de werkgever. Wanneer de rechter oordeelt dat de door de werkgever aangevoerde langdurige afwezigheid een dringende reden vormt, is het ontslag op staande voet, gegeven binnen 3 werkdagen na de in aanmerking genomen periode van afwezigheid, regelmatig, ook al had de werkgever, naar het oordeel van de rechter, de afwezigheid reeds tevoren als een dringende reden kunnen aanvoeren (Cass. 21 november 1983, Arr.Cass. 1983-84, nr. 158, concl. adv.-gen. H. LENAERTS en RW 1983-84, 1758; zie ook Cass. 19 januari 1998, RW 1998-99, 306 (verkort)).

Voor het onmiddellijk ontslag is het dus voldoende dat de volgehouden fout nog bestond 3 dagen voor het ontslag (Cass. 18 februari 1980, RW 1980-81, 1417; Cass. 4 februari 1985, JTT 1985, 310 en 469; de zaak had betrekking op het ontslag om dringende reden van een werknemer die bleef weigeren een onkostennota recht te zetten en die een bij vergissing gestort bedrag weigerde terug te betalen). Wanneer de werkgever aan de werknemer een voortdurende tekortkoming verwijt, is het de werkgever die oordeelt vanaf welk ogenblik de voortdurende tekortkoming de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (Cass. 27 november 1995, JTT 1996, 141; Cass. 19 januari 1998, RW 1998-99, 306 (verkort); Cass. 20 maart 2000, JTT 2000, 209; Cass. 28 mei 2001, JTT 2001, 389 en JTT 2002, 39; Cass. 8 april 2002, JTT 2002, 419, noot; Cass. 23 mei 2005, onuitg., S.04.0138.F, http://www.cass.be; zie ook, weliswaar in het bijzonder m.b.t. het ontslag van een beschermde werknemer: Cass. 19 september 1994, RW 1994-95, 1293). De werkgever moet zelf beslissen vanaf welk ogenblik de toestand onaanvaardbaar ernstig wordt (Arbh. Brussel 23 maart 1983, TSR 1983, 301 (verkort); Arbh. Bergen 12 januari 1987, JTT 1987, 284; Arbh. Luik 23 april 2010, JLMB 2010, afl. 31, 1468; Arbrb. Doornik 8 december 2000, JTT 2001, 85).

Ook als de werkgever een ultimatum heeft gesteld aan de werknemer, is het ontslag om dringende reden gegeven meer dan 3 dagen na het verstrijken van dat ultimatum niet noodzakelijk laattijdig, voor zover de tekortkoming van de werknemer ook na het verstrijken van het ultimatum is blijven voortbestaan tot 3 werkdagen of minder vóór het ontslag (Cass. 8 april 2002, JTT 2002, 419, noot). De omstandigheid dat de werkgever, nadat hij kennis heeft gekregen van een of meer feiten die een voortdurende tekortkoming uitmaken, heeft verkozen de werknemer niet wegens dringende reden te ontslaan maar hem eerder een procedure te laten doorlopen om zijn tekortkomingen weg te werken, ontneemt de werkgever niet het recht om de overeenkomst wegens dringende reden te beëindigen als zich een nieuw feit van dezelfde aard voordoet, ook al is het even dringend (Cass. 23 mei 2005, S.04.0138.F, Pas. 2005, afl. 5-6, 1092).

In geval van een voortdurende tekortkoming beoordeelt de rechter de tijdigheid van het ontslag om dringende reden, door na te gaan of de tekortkoming nog voorhanden was 3 werkdagen voor de dag waarop ontslag om dringende reden werd gegeven (Cass. 28 mei 2001, JTT 2001, 389).